VARLEY

Parents

John VARLEY = Sarah Ann GRACE

John VARLEY

Born ABT 1813, Selby, Yorks

Sarah Ann GRACE

Born ABT 1820
Christened 25 May 1820, Brayton, Yorkshire